Discrimination is Against the Law

Hospice of the Valleys complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Hospice of the Valleys does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Hospice of the Valleys:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us,
  such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats,
   other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Erica Sharp, Compliance Director.

If you believe that Hospice of the Valleys has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Erica Sharp, Compliance Director

25240 Hancock Ave., Ste. 120
Murrieta, CA 92562
951-200-7800
TDD: 711 (California Relay Service)
Fax: 951-973-7760

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Erica Sharp, Compliance Director, is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019,
800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Spanish
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1-951-200-7800 (TDD: 711).

Chinese
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-951-200-7800 (TDD: 711).

Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-951-200-
7800 (TDD: 711).

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika
nang walang bayad. Tumawag sa 1-951-200-7800 (TDD: 711).

Korean
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-951-200-
7800 (TDD: 711)번으로 전화해 주십시오.

Armenian
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել
լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-951-200-7800 (TDD (հեռատիպ)՝
711).

Persian

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 1-951-200-7800 (телетайп: 711).

Japanese
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-951-200-7800
(TDD: 711)まで、お電話にてご連絡ください。

 

Hmong
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-951-
200-7800 (TDD: 711).

 

Sign Up For Our Monthly Newsletter